Ochrana lesa

Zdravotný stav porastov v predmetnom území sa odvíja v prvom rade od ich drevinovej skladby. Keďže pôvodné dreviny boli na niektorých lokalitách nahradené smrekom (nepôvodné monokultúry), vplyv škodlivých činiteľov je výraznejší. Najväčším problémom je už všeobecne známe tzv. „ odumieranie smrečín“, ktoré je spolupôsobením komplexu škodlivých činiteľov.

Nepriaznivým činiteľom ovplyvňujúcim výšku náhodných ťažieb v porastoch oslabených imisiami ale aj suchom je podkôrny hmyz, preto musíme vykonať ochranné ale aj obranné opatrenia proti jeho rozširovaniu. V našich podmienkach je to asanácia smrekovej drevnej hmoty spracovávanej v čase rojenia podkôrneho hmyzu chemickým ošetrením, ako aj odchyt podkôrneho hmyzu formou feromonových lapačov.

Každoročne na ochranu lesa proti podkôrnemu hmyzu inštalujeme približne okolo 600 ks klasických lapákov, 1000 feromónových lapačov a asanujeme okolo 4000 m3 smrekovej drevnej hmoty v čase rojenia podkôrneho hmyzu. Tým sa zabezpečuje preventívna i priama ochrana smrekových porastov proti podkôrnikom a znižuje sa riziko ich predčasného odumierania.

Okrem uvedeného najväčšie finančné prostriedky sú však vynakladané v súčasnosti v ochrane mladých lesných porastov(MLP). Veľké plochy mladých - novozaložených kultúr si vyžadujú zvýšenú ochranu predovšetkým proti burine a zveri. Od roku 1993 do 2017 sa vykonala ochrana mladých lesných porastov proti zveri a burine na celkovej ploche 26 608,15 ha.
  Na ťažkých a silne zaburinených pôdach sme začali od roku 2005 vykonávať ošetrovanie mladých lesných porastov okopávaním. Do súčasnosti sme okopávanie vykonali na ploche 106,17 ha.