O firme

Spoločnosť Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.

    Spoločnosť bola založená v decembri roku 1992 na základe uznesenia mestského zastupiteľstva.
V zmysle novely zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí mesto Spišská Nová Ves protokolárne prevzalo od organizácie Východoslovenské lesy š.p. Košice podstatnú časť svojho majetku dňa 11.januára 1993.
Spoločnosť Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o. začala vlastnú hospodársku činnosť dňa 1.februára 1993.
    V roku 2018 si spoločnosť Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o. už pripomenie 25. výročie od svojho založenia a začatia činnosti.

    Lesný majetok mesta Spišská Nová Ves tvorí samostatný lesný užívateľský celok Lesy mesta Spišská Nová Ves o rozlohe 7 419 ha. Celý majetok leží južne od mesta a tvorí ucelený komplex. Siaha až po rieku Hnilec. Juhozápadnú hranicu tvorí vodná nádrž Palcmanská Maša a juhovýchodnú osada Delava patriaca k obci Hnilec.
    Geomorfologický patri územie do oblasti Slovenského Rudohoria na juh od Hornádskej kotliny. Najvyšším vrchom je Veľká Knola (1266 m.n.m.) a najnižšie miesto je na okraji mesta Spišská Nová Ves (492 m.n.m.).
    Veľká časť lesov sa nachádza v ochrannom pásme Národného parku Slovenský raj (4 815 ha). Lesné porasty sú prevažne v 5.lesnom vegetačnom stupni, jedľovobukovom. Ihličnaté dreviny (smrek a jedľa) tvoria vyše 60 % porastov. Z listnatých drevín prevláda buk.
    Organizačne je plocha mestských lesov rozdelená na 3 polesia a 11 lesníckych obvodov. Polesie Novoveská Huta má 4 lesnícke obvody, Polesie Hnilčík má 3 a Polesie Mlynky má 4 lesnícke obvody. Riaditeľstvo spoločnosti sídli v Novoveskej Hute. Okrem polesí sú samostatnými výrobnými strediskami Manipulačno – expedičný sklad v Spišskej Novej Vsi, Píla v Spišskej Novej Vsi a Poľovnícka chata Štefana v Havranej Doline.

 

                                          

 

Aktuality

Online interaktívna verzia turistickej mapy - Slovenský raj

12.04.2021 06:38
Pridávame link na spustenie online interaktívnej turistickej mapy - Slovenský raj.  www.vku-mapy.sk/project/tm-4-slovensky-raj/

Informácia - Projekt na zlepšenie zdravotného stavu lesov LM SNV s.r.o..

23.09.2016 13:37
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka -Projekt na zlepšenie zdravotného stavu lesov LM SNV s.r.o..pdf (280119)

Aukcie:

 

Informácie o pripravovaných aukciách
nájdete na AUKCIE DREVA »