Veda a výskum

Náročné úlohy pri zabezpečovaní obhospodarovania lesov v imisnej oblasti Stredného Spiša, do ktorej lesy mesta Spišská Nová Ves patria je nevyhnutné riešiť v spolupráci s vedeckými a výskumnými inštitúciami.

Prakticky od počiatku sme úzko spolupracovali s:

  • Lesníckym výskumným ústavom vo Zvolene
  • Lesníckou fakultou Technickej univerzity vo Zvolene
  • Ústavom ekológie lesa Slovenskej akadémie vied vo Zvolene
  • Lesníckou ochranárskou službou LVÚ v Banskej Štiavnici


Výskumné úlohy boli zamerané na :

  • analýzu zdravotného stavu lesov poškodzovaných imisiami a jeho dôsledkami na hospodárenie v lesoch mesta Spišská Nová Ves,
  • vykonávací projekt ozdravných opatrení pre Stredný Spiš,
  • projekt ozdravných opatrení proti odumieraniu lesa za účasti podkôrnikovitých,
  • kontrolu, konzultácie a opatrenia pri jednotlivých hmyzích škodcoch.

Okrem výskumných úloh týkajúcich sa konkrétne obhospodarovaného územia pracovníci spoločnosti sú aktívni ako konzultanti a oponenti diplomových prác študentov a výskumných prác riešiteľov. Pracujú v rôznych komisiách zameraných na prípravu systematických postupov pri riešení ekologických a výrobných problémov a tiež v komisiách zameraných na tvorbu legislatívnych noriem v lesníctve a poľovníctve.