Styk s verejnosťou - lesná pedagogika

Lesnícky náučný chodník Diana v Medvedej dolke.

Súčasný moderný človek čoraz viac potrebuje udržiavať si kontakt s prírodou. V mnohých prípadoch je potrebné kladný vzťah k prírode budovať odznova. V našich podmienkach je pojem „príroda“ takmer vždy spojená s pojmom „les“.


Les, ktorý nás od pradávna všetkých ovplyvňoval a ovplyvňuje aj v súčasnosti. Les, o ktorý sa my lesníci staráme pre všetkých. Predstava laickej verejnosti o náplni práce lesníka je mnohokrát veľmi skreslená. Karikatúra bradatého chlapa v zelenej uniforme s klobúkom a fajkou, s flintou na pleci a so psom po boku je síce asi mnohým známa, ale nie je cez ňu možné poznať odbornú a zložitú prácu skrytú pred bežným pohľadom verejnosti. Aj preto sa práca s verejnosťou a hlavne s mládežou stala v spoločnosti Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o. súčasťou náplne práce lesníka. Naším cieľom je vypestovať v mladej generácii kladný vzťah k lesu a prírode.

Lesnicko náučný chodník v Novoveskej Hute, v lokalite Medvedia dolka nie je zasa až takou novinkou. Pôvodná verzia s názvom "Medvedí chodník" vznikla v roku 2004. Matkou tohto projektu bola Ing. Diana Starinská. Trasa nového chodníka kopíruje tú pôvodnú, pribudli však zaujímavé novinky. Tou prvou je zmena názvu. Práve z úcty k tvorcovi myšlienky sme sa rozhodli pomenovať nový Lesnicko náučný chodník - DIANA. Tá je zároveň aj mystickou bohyňou chovu a lovu zveri a tak sa nám tento názov mimoriadne hodil aj z lesnicko- poľovníckeho hľadiska.

Od roku 2004 si chodník získal rýchlo svojich priaznivcov. Bol húfne navštevovaný predovšetkým školami a škôlkami, deťom sa na ňom vštepovali vedomosti o lese a do duší a sŕdc sa možno mnohým zasiala aj láska k lesu. Idylická situácia vydržala až do roku 2007, kedy po zmene vo vedení LM SNV a politicky ladenom "odídení" Ing.Starinskej začal chodník pustnúť až napokon celkom zanikol.

Detský džavot v lese nebolo počuť dlhých 12 rokov. Až nový manažment LM SNV pod vedením konateľov Ing. Nováka a Ing.Perháča rozhodol o znovuzrodení lesníckeho náučného chodníka. Jeho nový "look" si vzal pod patronát tím okolo lesníka Olivera Búzu. V roku 2019 fungoval v skúšobnom režime, no obrovský záujem detí,ZŠ, MŠ nás utvrdil v tom, že sme vykročili správnym smerom a rozhodli sme sa chodník sprístupniť širokej verejnosti. Pripravili sme pre vás produkt, ktorý veríme, že vás nadchne. Pristúpili sme k tomu s láskou k prírode a pevne veríme, že podobne to budete cítiť aj vy. Že na chodník vstúpite s pokorou a chuťou stráviť v lesnom chráme príjemný čas. Prosíme vás o rešpekt k prírode, o elementárne zásady slušného správania. Vstup na chodník je na vlastnú zodpovednosť a svoje pomyselné brány otvára tento víkend


U návštevníkov, najmä detí, na Lesníckom náučnom chodníku Diana v Medvedej dolke sa usilujeme :

  • vzbudiť a prehĺbiť záujem a porozumenie pre les a prírodu
  • vybudovať trvalý a kladný vzťah k prírode
  • podporovať porozumenie pre les, ako súčasť životného priestoru
  • vychovávať k zodpovednosti k prírode
  • pochopiť význam a trvalé hodnoty lesa
  • oboznámiť sa s ekologickým a ekonomickým významom lesa
  • objasniť úlohu lesného hospodárstva


Návštevníkov po náučnom chodníku môže sprevádzať  lesník, alebo si hop návštevník môže prejsť sám.

Lesnícky náučný chodník Diana v Medvedej dolke.

Chodník sa nachádza v Spišskej Novej Vsi, v miestnej časti Novoveská Huta na lesníckom obvode Králiky Lesného užívacieho celku Lesy mesta Spišská Nová Ves v lesoch vo vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves, ktoré obhospodaruje spoločnosť Lesy mesta Spišská Nová Ves s r.o.. Má dĺžku približne 2 200 m alebo 2 600 m a prechádza po existujúcich lesných cestách a chodníkoch.

Na trase je 5 stanovíšť na témy
1. Vznik lesa
2. Dreviny
3. Poľovníctvo
4. Znašky lesnícke, turistické
5. Význam lesa

Aktivity na chodníku sú časovo neobmedzené. Ponúkame ich širokému okruhu záujemcov po predchádzajúcom kontaktovaní sa s pracovníkmi spoločnosti Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o..