Styk s verejnosťou - lesná pedagogika

Lesnícky náučný chodník Medvedia dolka.

Súčasný moderný človek čoraz viac potrebuje udržiavať si kontakt s prírodou. V mnohých prípadoch je potrebné kladný vzťah k prírode budovať odznova. V našich podmienkach je pojem „príroda“ takmer vždy spojená s pojmom „les“.


Les, ktorý nás od pradávna všetkých ovplyvňoval a ovplyvňuje aj v súčasnosti. Les, o ktorý sa my lesníci staráme pre všetkých. Predstava laickej verejnosti o náplni práce lesníka je mnohokrát veľmi skreslená. Karikatúra bradatého chlapa v zelenej uniforme s klobúkom a fajkou, s flintou na pleci a so psom po boku je síce asi mnohým známa, ale nie je cez ňu možné poznať odbornú a zložitú prácu skrytú pred bežným pohľadom verejnosti. Aj preto sa práca s verejnosťou a hlavne s mládežou stala v spoločnosti Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o. súčasťou náplne práce lesníka. Naším cieľom je vypestovať v mladej generácii kladný vzťah k lesu a prírode.
Práci so školskou mládežou sme sa  začali venovať v roku 2004, kedy bol vybudovaný Lesnícky náučný chodník Medvedia dolka v Novoveskej Hute.

U návštevníkov, najmä detí, na Lesníckom náučnom chodníku Medvedia dolka sa usilujeme :

  • vzbudiť a prehĺbiť záujem a porozumenie pre les a prírodu
  • vybudovať trvalý a kladný vzťah k prírode
  • podporovať porozumenie pre les, ako súčasť životného priestoru
  • vychovávať k zodpovednosti k prírode
  • pochopiť význam a trvalé hodnoty lesa
  • oboznámiť sa s ekologickým a ekonomickým významom lesa
  • objasniť úlohu lesného hospodárstva


Návštevníkov po náučnom chodníku môže sprevádzať  lesník, alebo si hop návštevník môže prejsť sám.

Lesnícky náučný chodník Medvedia dolka.

Chodník sa nachádza v Spišskej Novej Vsi, v miestnej časti Novoveská Huta na lesníckom obvode Králiky Lesného užívacieho celku Lesy mesta Spišská Nová Ves v lesoch vo vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves, ktoré obhospodaruje spoločnosť Lesy mesta Spišská Nová Ves s r.o.. Má dĺžku približne 2 200 m alebo 2 600 m a prechádza po existujúcich lesných cestách a chodníkoch.

Na trase je osem stanovíšť na témy
1. Vznik lesa – lesná škôlka
2. Stromy
3. Vznik lesa - prirodzená a umelá obnova lesa, stavba lesa
4. Choroby a škodcovia lesa
5. Rastliny
6. Živočíchy
7. Človek a les
8. Význam lesa:


Aktivity na chodníku sú časovo neobmedzené. Ponúkame ich širokému okruhu záujemcov po predchádzajúcom kontaktovaní sa s pracovníkmi spoločnosti Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o..