Obnova lesa

Po vykonanej ťažbe dreva a následnej príprave plôch na zalesnenie je vykonávaná obnova lesa na ťažbou odkrytých plochách. Obnova lesa je dôležitá na zabezpečenie nepretržitosti lesnej produkcie.

Za obdobie do roku 2017 bola vykonaná obnova lesa na holinách po ťažbe  spolu s opakovaným zalesňovanímna na celkovej ploche 3 142 ha.

Obnova lesa je zameraná na zmenu drevinovej štruktúry lesných porastov zo smrekových monokultúr na zmiešané ihličnaté porasty najmä v zónach imisného ohrozenia B a C. V obnove lesných porastov sa taktiež zameriavame na zmenu drevinového zloženia v prospech drevín, ktoré svojimi melioračnými účinkami môžu zlepšiť kvalitatívne vlastnosti lesných pôd.

Dbáme na to, aby sa používal kvalitný sadbový materiál a dôsledne dodržiaval postup prác pri zalesňovaní a samotnej manipulácii so sadbovým materiálom.