Spolková činnosť

Začiatky činnosti obecných lesov na Slovensku v rokoch 1993 a 1994 neboli ľahké.

Skúsenosti s obhospodarovaním samostatných menších lesných podnikov na Slovensku bolo málo. Okrem toho bolo v tom čase rozkolísané spoločenské prostredie. Zodpovední vedúci predstavitelia obecných lesných podnikov si museli pomáhať sami. Radili sa s kolegami zo susedných miest a obcí, zbierali skúsenosti. V istom okamihu nastal čas na inštitucionalizovanie vzájomnej svojpomoci. Spoločná organizácia mestských a obecných lesov vznikla najprv v rámci vtedajšieho Slovenského združenia vlastníkov lesov a neskôr od novembra 1994 ako samostatné Združenie obecných lesov Slovenskej republiky so sídlom vo Zvolene.

Spoločnosť Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o., patrí medzi aktívnych členov združenia. Zamestnanci spoločnosti pracujú v orgánoch združenia, zúčastňujú sa vzdelávacích kurzov, zahraničných exkurzií a študijných pobytov, sú zapojení do európskych vzdelávacích programov, pracujú v rezortných komisiách pre prípravu legislatívnych noriem.

Spoločnosť spolupracuje so Slovenským poľovníckym zväzom. Viacerí zamestnanci spoločnosti sú aktívni v orgánoch poľovníckeho zväzu na okresnej i celoslovenskej úrovni. Pri šírení lesníckej osvety spolupracujeme s orgánmi štátnej správy lesného hospodárstva. Spoluorganizujeme semináre a konzultačné stretnutia. Spoločnosť Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o. je členom Združenia zamestnávateľov lesného hospodárstva na Slovensku a odborová organizácia je členom Odborového zväzu drevo – lesy – voda.