Investície a stavebná činnosť

Mesto Spišská Nová Ves začiatkom roka 1993 prebralo svoj lesný majetok bez akýchkoľvek mechanizačných prostriedkov a obslužných zariadení potrebných pre lesnícku výrobu. Pracovníci novej spoločnosti začínali doslova s holými rukami v prenajatých priestoroch.

Prvé investície boli smerované na zabezpečenie základných prostriedkov a výrobných zariadení. Ako prvé boli kúpené tri nové lesné kolesové traktory, potom postupne terénne vozidlá, skriňové vozidlá na prepravu zamestnancov v pestovnej činnosti, osobné automobily, motocykle pre lesníkov.
Pre zabezpečenie administratívnej činnosti boli strediská a riaditeľstvo spoločnosti vybavené výpočtovou a spojovacou technikou. Neskôr boli všetci terénni pracovníci vybavení rádiostanicami.V súčasnosti využívame služby mobilných operátorov.
Po prvých rokoch rozbehu sa pracovníci spoločnosti začali venovať aj rozsiahlejším stavebným činnostiam.
Dnes slúžia svojmu účelu vlastné stavby: manipulačno – expedičný sklad v Spišskej Novej Vsi, chata Štefana v Havranej Doline, budova riaditeľstva spoločnosti v Novoveskej Hute, lesné cesty Halnička a Rúbaník.  Prevádzková budova na manipulačno – expedičnom sklade v Spišskej Novej Vsi je dokončená a už od roku 2006 plne využívana na svoj účel.

Investičný majetok bol nadobudnutý prevažne z vlastných prostriedkov, využitím podmienok oslobodenia od daní z príjmov za roky 1993 a 1994. Nové lesné cesty boli postavené s podporou štátnych dotácií. Spoločnosť Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o. je po rokoch pôsobenia stabilizovaná, majetkovo zabezpečená.

  Z investičných aktivít za posledne obdobie môžeme spomenúť:

  V roku 2007 sa Mesto Spišská Nová Ves stalo 100% vlastníkom spoločnosti, keď dňa 27.9.2007 odkúpilo 1.4 % podiel spoločnosti od fyzickej osoby. V tom istom roku boli odkúpené od Lesy SR poľovnícka chata Lanovka a prevádzková budova polesia Hnilčík, ktoré neboli odovzdané ( v roku 1993) spolu s lesnou pôdou.. Ďalej bol zakúpený rýpadlonakladač JCB, triediaci a rozvážači vozík BZ na stredisku MES SNV. Bol čiastočne obmenení a doplnený vozový park a to 2 ks Lada Niva pre potreby polesia Novoveská Huta a Hnilčík, vozidlo Kia pre oddelenie odbytu a  zakúpene nákladne  vozidlo  AVIA  90 L+HR.  Celková  výška  investícií  v  roku  2007  bola  445 238 €.

   V  roku 2008 bola celková výška investícií 425 309 €. Pričom najväčšiu časť tvorilo zakúpenie dvoch  odvozných súprav na odvoz dlhého dreva z OM na ES. Bolo zakúpených  a postavených celkovo osem drevených prístreškov  pre rekreačné účely v lokalitách Rittinberg, Rybníky, Grajnár, Kráľov prameň a Červený jarok. Pre potreby obnovy lesa boli postavene dve nové snehové jamy. Na MES – SNV sa uskutočnila obnova oplotenia.

  Celková výška investícií v roku 2009 predstavovala 158 597 €. V tomto roku sa dokončilo predĺženie koľajovej dráhy na manipulačnej linke BZ na MES SNV  a doplnilo sa strojne vybavenie na stredisku  „Píla“ (rozmietacia píla ALFA 150 FP a  PRW 401, elektrický  dopravník,) a začali sme s rozšírením priestorov pílnice  . Investovalo sa taktiež do výstavby výstavných stánkov v počte 18ks  a postavili sa dva nove poľovnícke posedy .

  V  roku 2010  výška investícií bola 48 118 €.  Na prevádzku Píla sa dokúpila hobľovačka DYK-6, horná fréza a omietacia píla, dokončila sa výstavba ďalších dvoch posedov, zakúpilo sa nákladné vozidlo TATRA 815 S3, osobné vozidlo Škoda Fabia  a vysokozdvižný bočný motorový vozík YB-50 A/35. Pokračujeme v rozšírení priestorov pílnice a začali sme s rekonštrukciou budovy Polesia Hnilčík. Obe aktivity  plánujeme dokončiť v roku 2011.

Celková výška investícií v roku 2011 predstavovala 91 785 €. V rámci stavebných investícií sa uskutočnila rekonštrukcia zabezpečovacieho zariadenia na chate Štefana a rekonštrukcia brán na budove riaditeľstva spoločnosti, uskutočnila sa výstavba 4ks poľovníckych posedov. Zakúpili sa počítače TDS Nomad pre terenných pracovníkov(7ks) a 4 PC pre polesia, nová tel. ústredňa pre potreby riaditeľstva. Zakúpili sa terenné vozidla LADA NIVA 4x4 a KIA Sportage.Uskutočnila sa výstavba senníka na P1 a drevárne na P2, postavili sme 15 výstavných stánkov pre potreby mesta Spišská Nová Ves a zakúpil sa nábytok na Polesie Hnilčík.

V budúcnosti bude investičná činnosť zameraná na obnovu strojov a výrobných zariadení. Spoločnosť má tiež finančné investície vo viacerých spoločnostiach v meste Spišská Nová Ves i na Slovensku.

 

Fotogaléria: Investície a stavebná činnosť