Poľovníctvo.

Právo poľovníctva vykonáva : Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.

Revír vznikol rozhodnutím Lesného úradu v Spišskej Novej Vsi zo dňa 23.6.1993. Vznikol po prevzatí lesov mesta Spišská Nová Ves z bývalého režijného revíru Mlynky v užívaní Východoslovenských štátnych lesov Košice, LZ Spišská Nová Ves.

V dnešnej dobe Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o. obhospodarujú poľovný revír na výmere 2810 ha. 

Zvyšná časť lesných pozemkov ja prenajatá poľovníckym združeniam Spišská Nová Ves II., Hnilčík a PZ Chov a Lov.

 

Plocha poľovného revíru zaberá územie južne od mesta Spišská Nová Ves zahŕňajúc najvyššiu časť Veľkú, Malú Knolu a Grajnár, Zadný Hýľ. Územie je členité s najnižším bodom Kvašné lúky s 550 m.n.m. po najvyšší bod Veľká Knola 1266 m.n.m. a Muráň 1228 m.n.m.. Územne sa revír nachádza v Slovenskom Rudohorí v časti Volovské vrchy a Spišsko-Gemerský kras.

   Poľovný revír je zatriedený do jelenej oblasti a tvorí ho ucelený komplex lesných porastov. Z celkovej výmery iba 303 ha tvorí poľnohospodárska pôda. Lesné porasty sú tvorené z 90% ihličnatými drevinami, hlavne smrek, jedľa, smrekovec a z listnatých je to buk, javor, breza a jarabina.

V poľovnom revíri sa okrem hlavnej jelenej zveri vyskytuje srnčia a diviačia zver. V malom množstve sa vyskytuje i chránený hlucháň obyčajný. Z dravcov je najviac zastúpený vlk, trvale sa vyskytuje medveď, rys a ostatná malá poľovná zver.

Naša spoločnosť vykonáva právo poľovníctva vo vlastnej réžii podľa osobitného štatútu. Domácim i zahraničným hosťom ponúkame poplatkový odstrel hlavne jelenej zveri.

            V revíri je dostatok poľovníckych zariadení pre chov i lov zveri. Pravidelne sú udržiavané poľovnícke chodníky, krmidlá, posedy. Hostia sa majú možnosť ubytovať v dobre vybavenej Poľovníckej chate Štefana v Havranej doline. Počas poľovačiek môžu na prechodnú dobu využiť niekoľko jednoduchších chát rovnomerne rozmiestnených v revíri.