Pestovná činnosť

Zahrňa všetky výkony od prípravy plôch a zakladania nových lesných porastov, cez ich ochranu a výchovu až do rubného veku.

Vykonáva sa príprava plôch pre prirodzenú a umelú obnovu lesa, ochrana mladých lesných porastov proti burine, ochrana lesných porastov proti zveri a proti iným škodcom, prihnojovanie, prerezávky, výsek krov a nežiaducich drevín a ďalšie činnosti v rámci komplexnej starostlivosti o les. Práce vykonávajú dodávatelia prác alebo zamestnanci spoločnosti.
Je známe, že oblasť Spiša s hľadiska dlhodobého pôsobenia imisií patrí medzi najviac postihnuté oblasti Slovenska. Imisie pochádzajú z lokálnych zdrojov(Rudňany, Krompachy) ale nezanedbateľný je aj prenos imisií z Poľska. Dlhodobým pôsobením imisií a následných sekundárnych činiteľov na porasty dochádza k ich značnému poškodeniu až rozpadu.

Vzhľadom na dané skutočnosti spoločnosť Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o. kladie veľký dôraz na kvalitu a rozsah všetkých prác v pestovnej činnosti.Všetky práce vychádzajú z predpisov plánu starostlivosti o lesy a samotných potrieb lesných porastov podľa aktuálneho stavu.

 

Prehľad vykonaných prác v pestovnej činnosti v technických jednotkách/HA/ za  obdobie od roku 1993 do roku 2012  a za roky 2013 - 2017:

 

  1993 - 2012   2013 2014 2015

2016

2017 2013 -  2017
Príprava plôch pre obnovu lesa 1933,45 81,32 129,21 116,12 120,86 116,67 564,18

Príprava plôch pre obnovu
lesa- pôdne frézy

13,42  --- --- --- 13,42     --- 13,42
Umelá obnova lesa 2 459,81 115,84 112,42 133,05 131,24 107,27 599,80
Ochrana mladých lesných
porastov proti burine a zveri
23 284,2  846,97 720,15 882,05 421,70 453,08 3323,95
Prerezávky 1 782,45 248,83 215,84 129,83 167,05 229,65 991,2
Spolupôsobenie 340,46 40,50 24,90 13.30    ---    --- 78,7
Ošetrovanie mladých lesných
porastov - okopávaním
86,45 8,85 10,87    ---    ---    --- 19,72
Prihnojovanie 290,73 28,93 54,5 7    ---    --- 90,43

V ďalšom období sa očakáva nárast úloh vo výchove mladých lesných porastov po odrastení dnes už zabezpečených kultúr po ich prechode do fázy mladín

Celkové náklady na pestovnú činnosť v € za obdobie od roku 2013 do roku 2017.

  2013 2014 2015 2016 2017 2013-2017
Celkové náklady v € 467 180 590 412 537 998 435 938 452 219 2 483 747
- z toho dotácie (SOP,PRV...) /€/ 63 017 74 105 52 469 57 430 41 768 288 789
Hnojenie les.porastov - dotácia PRV /€/            
Vápnenie les.porastov - dotácia PRV /€/