Ťažbová činnosť

Pre lesného hospodára je jedným z hlavných zdrojov príjmov ťažba a predaj dreva. Ťažbové možnosti vychádzajú z predpisu lesného hospodárskeho plánu a vyjadrujú ich decenálny etát, ktorý pozostáva z výchovnej a obnovnej ťažby

Oblasť Spiša v dôsledku dlhodobého pôsobenia imisií je jednou z najviac postihnutých oblastí Slovenska. Zvlášť negatívne sa to prejavuje ne poškodených lesných ekosystémoch. Dôkazom toho sú stále vysoké náhodné ťažby v ihličnatých porastoch s vysokým zastúpením smreka. Škody na lesných porastoch po primárnom poškodení imisiami narastajú a vplyvom celého radu ďalších sekundárnych činiteľov nadobudli značné rozmery. Z uvedených dôvodov bol pre celú oblasť Spiša vyhlásený stav ohrozenia.

Synergické účinky pôsobenia škodlivých činiteľov boli zaznamenané v oblasti Spiša už po roku 1970, teda nie od vzniku spoločnosti Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.. Náhodné ťažby v bývalých lesných závodoch Spišská Nová Ves, Margecany a Poprad dosahovali 60 až 70 % z celkovej ťažby.

Za existencie spoločnosti Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o. boli spracované viaceré štúdie a tieto potvrdili negatívny vplyv imisií. Na základe ekologického prieskumu boli v roku 1995 lesné porasty zatriedené do pasiem ohrozenia: B-673 ha, C – 1 965 ha, D – 4 503 ha.

Od roku 2006 bol navrhovaný imisný typ pre celé územie LUC  kyslý imisný typ s prachom z hutí - A30. Všetky dielce navrhnuté do pásma ohrozenia imisiami „C“, s výnimkou ochranných lesov v tomto pásme, boli   vyhlásené za lesy osobitného určenia z titulu imisií. Výmera navrhnutých a súčasne aj schválených lesných porastov do lesov osobitného určenia v LHP 2006-2015  bola 5 919 ha.

 V PSL na obdobie rokov 2016-2025 sú lesné porasty LC Lesov mesta Spišská Nová Ves zaradené do týchto kategórií lesov:

  •  Hospodárske lesy o výmere  5 949,88 ha
  •  Ochranné lesy o výmere 1 221,14 ha
  •  Lesy osobitného určenia o výmere  0 ha


Ťažbová činnosť sa zabezpečuje prevažne dodávateľským spôsobom. Práce v ťažbe a približovaní vykonávajú súkromní dodávatelia prác. Po zakúpení odvozných súprav v roku 2007 vykonávame  odvoz dreva vlastnými odvoznými súpravami.

Na ťažbové činnosti v lesných porastoch a odvoze dreva technologicky nadväzuje spracovanie dreva na expedičných skladoch. Máme komplexne vybudovaný manipulačno – expedičný sklad v Spišskej Novej Vsi vybavený modernou manipulačnou linkou a jeden menší expedičný sklad pri železničnej stanici v obci Mlynky.
So zámerom lepšie zhodnotiť drevnú surovinu bola pri manipulačno – expedičnom sklade v Spišskej Novej Vsi v roku 1996 vybudovaná samostatná piliarska prevádzka, ktorá bola následne z ekonomických dôvodov k 31.12.2012 zrušená.

Prehľad ťažby dreva za  obdobie od roku 2007 do roku 2011:

  2007 2008 2009 2010 2011

Spolu 

2007- 2011

Ťažba dreva/m3/ 89  228 118 398 121 551 95 283 85 722 424 460
- z toho náhodná /m3/ 79 422 117 455 117 335 94 796 85 091 409 008
- z toho mimoriadná, úmyselná  /m3/  9 806 943 4 216 487 631 16 452

 

Prehľad ťažby dreva za  obdobie od roku 2012 do roku 2017

                                                                 

2012    

2013     

 2014   

2015    

2016   

2017    

Spolu 

2012-2017       

Ťažba dreva/m3/                 

51 871

45 255

52 344

48 833

43 920

48 825

291 048

- z toho náhodná /m3/

49 874

39 107

49 171

47 534

42 094 

48 197

275 977

- z toho mimoriadná,    úmyselná  /m3/   

1 997 

6 148

3 173

1 299

  1 826

 628

15 071