Eurofondy.

1.Programovacie obdobie  2004 - 2006.

Sektorový operačný program "Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka"

Opatrenie : 2.1.Tvalo  udržateľné lesné hospodárstvo a rozvoj lesníctva
Názov projektu: Posilnenie ekologickej stability a obnova produkčného potencionálu v lesoch LUC Lesy mesta
                          Spišská Nová Ves

Doba trvania projektu-relizácia: projkt bol úspešne relizovaný v rokoch  2005, 2006 a 2007
Rozpočet celkom : 6 025 tis.SK
Nenávratný finančný príspevok: 95% z celkových oprávnených nákladoch - 5 723 tis. SK
Technické riešenie pozostávalo z realizácie následovných činnosti:umelá obnova lesa na ploche 15,27ha ,ochrana
mladých lesných porastov (OMLP)proti  burine : 369,8 ha ,OMLP proti zveri:450 ha ,plecie ruby : 111 ha
,prihnojovanie lesných kultúr: 52ha ,ochrana lesa proti hmyzu - feromónové lapače:1 808ks a ochrana lesa proti
hmyzu -asanácia drevnej hmoty :1 200m3.

 

2. Programovacie obdobie 2007 - 2013.

Program rozvoja vidieka SR 2007 - 2013.

Opatrenie: 2.1. Obnova produkčného potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení.
Názov projektu: Projekt ozdravných opatrení pre LUC Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o. na roky 2009 – 2011.
Podpísaná zmluva s PPA v roku 2009(30.5.2009)
Doba trvania projektu - realizácia: rooky 2009, 2010 a 2011 sa úspešne zrelizovali.
Rozpočet: celkom 172 826,33 €
Výška žiadaného príspevku : 100 % z celkových oprávnených nákladov
Technické riešenie pozostáva s realizácie nasledovných činností: obnova lesa a prihnojovanie na ploche 40 ha, ochrana mladých lesných porastov proti zveri a proti burine 270 ha, ošetrovanie mladých lesných porastov 47 ha , prihnojovanie sadeníc 60 ha, kladenie feromónových lapačov 1650 ks.

Opatrenie: 2.1. Obnova  potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení.
Názov projektu: Revitalizácia  lesných porastov na LHC Lesy mesta  SNV - VÁPNENIE .
Doba trvania projektu: projekt realizovaný v roku 2009 v plnej výške.
Rozpočet: 701 959,27 €
Výška žiadaného príspevku : 100 % z celkových oprávnených nákladov
Technické riešenie pozostáva z realizácie následovných činnosti:vápnenie lesných porastov formou leteckej aplikácie  vápenca na výmere 768,99 ha

 

rozhodnutie vapnenie.pdf (25,4 kB)
   
   

 

Opatrenie: 2.1. Obnova  potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení.
Názov projektu: Projekt revitalizácie  lesných porastov mesta Spišská Nová Ves - hnojenie.
Doba trvania projektu: projekt realizovaný v roku 2009 v plnej výške.
Rozpočet: 668 733,98 €
Výška žiadaného príspevku : 100 % z celkových oprávnených nákladov
Technické riešenie pozostáva z realizácie následovných činnosti: hnojenie lesných porastov formou leteckej aplikácie  na výmere 649,88 ha

  rozhodnutie hnojenie .pdf (25,3 kB)
   
   


3. Programovacie obdobie 2014 - 2020.

Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020.

Výzva 8 podopatrenia 8.3 – Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými poiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami, oblasť: Zlepšenie zdravotného stavu lesov.

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka -Projekt na zlepšenie zdravotného stavu lesov LM SNV s.r.o..pdf (273,6 kB)

Eurofondy

V tejto rubrike nie sú žiadne články.