História lesov mesta Spišká Nová Ves

Mesto Spišská Nová Ves už v stredoveku vlastnilo rozľahlé mestské lesy, ktoré sa rozprestierajú na juh od mesta.


Pre získanie obrazu o minulosti mestských lesov je zaujímavé prelistovať si v starých lesných hospodárskych plánoch.
Niekoľko citátov z lesného hospodárskeho plánu platného pre roky1937 – 1946.

Pomery rázu právneho.

Predmetom prítomného plánu sú lesné pozemky mesta Spišskej Novej Vsi, ktoré tvoria súvislý majetkový celok v horských polohách južne od mesta. Tento lesný majetok získalo mesto Spišská Nová Ves čiastočne v XIII. storočí kúpnou cestou od kráľa a behom doby: nakupovaním od súkromných majiteľov. Prevážna jeho časť je donáciou kráľovny Marie Terezie zo dňa 5.júna 1778. Celý lesný majetok leží v chotári obce Spišská Nová Ves a musí byť obhospodarovaný na základe hospodárskeho plánu v zmysle § 17 zák. článku XXXI. Z roku 1879. Tejto svojej povinnosti mesto vyhovelo.


Pomery rázu hospodárskeho.

Sú záznamy o tom, že už v XVI. Storočí výnos mestského lesa bol upravovaný a že sa z neho podľa určitého schematu ťažilo. Lesy mesta Spišskej Novej Vsi boli už v roku 1805 zamerané a ich výnos bol upravený podľa staťovej sústavy plošnej.V roku 1867 mestské lesy zariadil Ľudevít Greiner, taxátor Coburgovského pánstva. Nakoľko však elaborát v mnohom nevyhovoval, boly mestské lesy v roku 1883 provizórne zariadené. Na základe týchto provizórnych plánov sa hospodárilo až do roku 1887, keď celý lesný majetok bol zariadený mestskými lesnými správcami F.Retterom a F.Stráznickým. Podľa týchto plánov sa hospodárilo podnes (do roku 1936,pozn.red. )

Na základe hospodárskych plánov vyhotovených v roku 1887 bol mestský les rozdelený na hospodárske skupiny:
      A – lesná správa Hnilec
      B – lesná správa Novoveská Huta
      C – Ochranný les v Hnilci
      D – Kúpeľný les v Novoveskej Hute (schválený Uhorským kráľovským inšpektorátom v Košiciach )

Majetok spravovali lesní správcovia, ktorí boli volení mestskou radou na obdobie šiestich rokov a podliehalo im 12 hájnikov.

Od roku 1950 do roku 1992 boli spišskonovoveské mestské lesy v správe štátnych organizácií lesného hospodárstva. Naposledy Východoslovenské lesy š.p. Košice, Lesný odštepný závod Spišská Nová Ves.
Od roku 1993 až po súčasnosť spravuje tento lesný majetok spoločnosť Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.