Spoločnosť Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.

    Spoločnosť bola založená v decembri roku 1992 na základe uznesenia mestského zastupiteľstva.
V zmysle novely zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí mesto Spišská Nová Ves protokolárne prevzalo od organizácie Východoslovenské lesy š.p. Košice podstatnú časť svojho majetku dňa 11.januára 1993.
Spoločnosť Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.  začala vlastnú hospodársku činnosť dňa 1.februára 1993.
    V roku 2011 si spoločnosť Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o. už pripomenie osemnáste výročie od svojho založenia a začatia činnosti.

    Lesný majetok mesta Spišská Nová Ves tvorí samostatný lesný užívateľský celok Lesy mesta Spišská Nová Ves o rozlohe 7 400 ha. Celý majetok leží južne od mesta a tvorí ucelený komplex. Siaha až po rieku Hnilec. Juhozápadnú hranicu tvorí vodná nádrž Palcmanská Maša a juhovýchodnú osada Delava patriaca k obci Hnilec.
    Geomorfologický patri územie do oblasti Slovenského Rudohoria na juh od Hornádskej kotliny. Najvyšším vrchom je Veľká Knola (1266 m.n.m.) a najnižšie miesto je na okraji mesta Spišská Nová Ves (492 m.n.m.). 
    Veľká časť lesov sa nachádza v ochrannom pásme Národného parku Slovenský raj (4 815 ha). Lesné porasty sú prevažne v 5.lesnom vegetačnom stupni, jedľovobukovom. Ihličnaté dreviny (smrek a jedľa) tvoria vyše 60 % porastov. Z listnatých drevín prevláda buk.
    Organizačne je plocha mestských lesov rozdelená na 3 polesia a 11 lesníckych obvodov. Polesie Novoveská Huta má 4 lesnícke obvody, Polesie Hnilčík má 3 a Polesie Mlynky má 4 lesnícke obvody. Riaditeľstvo spoločnosti sídli v Novoveskej Hute. Okrem polesí sú samostatnými výrobnými strediskami Manipulačno – expedičný sklad v Spišskej Novej Vsi, Manipulačno - expedičný sklad na Mlynkách a Poľovnícka chata Štefana v Havranej Doline.