História mesta Spišská Nová Ves

Mesto Spišská Nová Ves má bohatú históriu . Prešlo obdobiami rozkvetu ale aj úpadku až do dnešnej podoby.

Prvá písomná zmienka o Spišskej Novej Vsi je z 29.11.1268 z listiny ostrihomského arcibiskupa Filipa, v ktorej sa spomína „plebanus de Villa Nova“. Z tejto listiny vieme, že v roku 1268 Spišská Nová Ves už bola ako osídlená obec s vlastnou farou a kostolom.

Prvý a najstarší chotárny list nášho mesta, pochádza z roku 1294. V tomto liste sa mesto stalo majiteľom rozsiahleho lesného majetku aj s nerastným bohatstvom, okolo7500 ha.
Z nepísaných dejín Spišskej Novej Vsi na základe archeologických nálezov môžeme povedať, že Spiš bol už osídlený v dobe kamennej.
K najväčším privilégiám, ktoré mesto dostalo je privilégium zo 6.12.1380, vydané kráľom Ľudovítom I. Týmto privilégiom povolil obyvateľom mesta usporiadavať týždenné trhy a to v sobotu. Na týchto trhoch sa schádzali obchodníci z celej Spišskej župy a aj z odľahlejších žúp. Nechýbali ani obchodníci z Poľska, Rumunska a Ruska.

Najrozšírenejším odvetvím výroby v Spišskej Novej Vsi bolo baníctvo. To na konci 14.storočia a na začiatku 15.storočia zaznamenalo najväčší rozvoj. V roku 1382 kráľ Ľudovít I. udelil mestu banské právo, čím sa mesto Spišská Nová Ves stalo slobodným banským mestom.
So Spišskou Novou Vsou je úzko späté aj zvonolejárstvo. V roku 1357 založil Konrád Gaal najvýznamnejšiu gotickú zvonolejáreň na Slovensku, ktorá bola v činnosti do druhého desaťročia 16. storočia.

Významným dátumom v histórií mesta je 12. január 1413, kedy sa mesto spolu s ďalšími dvanástimi mestami dostalo do správy poľského kráľa Vladislava na obdobie 360 rokov. Nastalo obdobie neblahých a ťažkých čias. Uhorskí králi sa neustále snažili o vyslobodenie a vykúpenie spišských miest zo zálohu. Stalo sa tak až 5.8.1772 pri delení Poľska v Petrohrade, kde Mária Terézia získala späť zálohové mesta spolu s Haličom a tromi miliónmi obyvateľov. V roku 1778 sa utvorila Provincia šestnástich spišských miest. Sídlom Provincie sa stala Spišská Nová Ves. Vytvorením Provincie a jej usídlením v Spišskej Novej Vsi mesto veľmi získalo, nastalo obdobie rozvoja.

Z histórie mesta môžeme ešte spomenúť Novoveské Kúpele. Tie vznikli v roku 1890 po úpadku baníctva na Spiši. Nachádzali sa 7 km od mesta v osade Huta ( dnešná Novoveská Huta ). Kúpele boli známym liečebným miestom až do roku 1950 .

Viac informácií na www.spisskanovaves.eu