Pestovná činnosť

Zahrňa všetky výkony od prípravy plôch a zakladania nových lesných porastov, cez ich ochranu a výchovu až do rubného veku.

Vykonáva sa príprava plôch pre prirodzenú a umelú obnovu lesa, ochrana mladých lesných porastov proti burine, ochrana lesných porastov proti zveri a proti iným škodcom, prihnojovanie, prerezávky, výsek krov a nežiaducich drevín a ďalšie činnosti v rámci komplexnej starostlivosti o les. Práce vykonávajú dodávatelia prác alebo zamestnanci spoločnosti.
Je známe, že oblasť Spiša s hľadiska dlhodobého pôsobenia imisií patrí medzi najviac postihnuté oblasti Slovenska. Imisie pochádzajú z lokálnych zdrojov(Rudňany, Krompachy) ale nezanedbateľný je aj prenos imisií z Poľska. Dlhodobým pôsobením imisií a následných sekundárnych činiteľov na porasty dochádza k ich značnému poškodeniu až rozpadu.

Vzhľadom na dané skutočnosti spoločnosť Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o. kladie veľký dôraz na kvalitu a rozsah všetkých prác v pestovnej činnosti.Všetky práce vychádzajú z predpisov lesného hospodárskeho plánu a samotných potrieb lesných porastov podľa aktuálneho stavu.

 

Prehľad vykonaných prác v pestovnej činnosti v technických jednotkách/HA/ za  obdobie od roku 1993 do roku 2011  a za roky 2007 - 2011:

 

  1993 - 2011   2007 2008 2009

2010

2011 2007 -  2011
Príprava plôch pre obnovu lesa 1838,83
88,91 123,04 151,92 274,54 176,23 814,64

Príprava plôch pre obnovu
lesa- pôdne frézy

13,42  --- --- --- 13,42     --- 13,42
Umelá obnova lesa 2301,74  55,48 69,98 122,18 133,81 201,48 582,93
Ochrana mladých lesných
porastov proti burine a zveri
22 418,97  901,29 842,90 431,07 551,55 784,26 3 511,07
Prerezávky 1 675,73 122,21 113,36 30,18 79,00 77,82 422,57
Spolupôsobenie 325,4 7,7 26,80 6,6 22,60 34,05 97,75
Ošetrovanie mladých lesných
porastov - okopávaním
84,45 8,10 14,43 16,50 21,00 21,70 81,73
Prihnojovanie 246,23 31,33 31,40 40,00 44,73 40,50 187,96

V ďalšom období sa očakáva nárast úloh vo výchove mladých lesných porastov po odrastení dnes už zabezpečených kultúr po ich prechode do fázy mladín

Celkové náklady na pestovnú činnosť v € za obdobie od roku 2007 do roku 2011.

  2007 2008 2009 2010 2011 2007-2011
Celkové náklady v € 410 210 494 300 380 100 636 115 639 675 2 560 400
- z toho dotácie (SOP,PRV...) /€/ 41 950 34 500 80 130 44 606 47 134 248 320
Hnojenie les.porastov - dotácia PRV /€/     668 700     668 700
Vápnenie les.porastov - dotácia PRV /€/     701 950     701 950